Събиране на оферти с обява или покани до определени лица